Tietosuojatutkimus: 78 prosenttia yrityspäättäjistä arvostaa kotimaista datan varastointia ja käsittelyä

19.9.2017 – Text in English - please scroll down
Innolink Researchin toteuttaman tutkimuksen* mukaan lähes neljä viidestä (78 %) suomalaisesta yrityspäättäjästä pitää tärkeänä, että yrityksen datan varastoinnista ja käsittelystä vastaa kotimainen it-palveluntarjoaja. DataCenter Finlandin toimeksiannosta tehdyllä kyselyllä kartoitettiin suomalaisyritysten valmiuksia ja tietämystä toukokuussa 2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) osalta.

”Selvitimme suurten suomalaisyritysten henkilötietosuojasta vastaavilta päättäjiltä näkemyksiä ensi keväänä voimaan astuvasta EU:n tietosuoja-asetuksesta ja miten yritykset käyttävät ulkoisia it-palveluntarjoajia pilvipalveluissa, datan varastoinnissa sekä käsittelyssä”, kertoo DataCenter Finlandin myynti- ja markkinointijohtaja Antti Kivalo. ”GDPR velvoittaa yrityksiä suojaamaan EU-kansalaisiin liittyviä henkilötietoja nykyistä tehokkaammin.”

Jokainen tutkimukseen haastatelluista 102 päättäjästä kertoi, että heidän yrityksessä ylläpidetään henkilörekistereitä. 78 prosenttia päättäjistä piti tärkeänä, että yrityksen datan varastoinnista ja käsittelystä vastaa kotimainen it-palveluntarjoaja.

GDPR lisää kotimaisuuden painoarvoa

”Kysely osoittaa selkeästi, että kotimaisuuden merkitys korostuu tietosuojavaatimusten kiristyessä. Olemme havainneet, että suurempien organisaatioiden päätöksissä laadulla on yhä suurempi merkitys. Uskon, että tämä luo uusia mahdollisuuksia kotimaisille it-palveluntarjoajille, ja tuo samalla tietysti parempaa suojaa yksittäisten ihmisten henkilötiedoille”, sanoo Kivalo. ”Suurissa yrityksissä voi olla runsaasti henkilödataa, ja hajallaan eri puolella infrastruktuuria.”  

Vastaajista 71 prosenttia sanoi, että heidän organisaatiossa on nimetty tietosuojavastaava, ja useampi kuin neljä viidestä tiesi, että tällainen henkilö pitää olla nimettynä. Vain 58 prosenttia päättäjistä tiesi, että tietosuojavastaavana voi toimia myös ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Yli puolet (55 %) haastatelluista aikoo lisätä pilvipalvelujen käyttöä seuraavan kahden vuoden aikana, ja 45 prosenttia vastanneista vastaavasti eivät aio lisätä.

”Tiedämme kokemuksesta, että suomalaisyritysten data on parhaiten turvassa Suomessa. Kysely osoittaa, että tätä mieltä ollaan laajasti myös Suomen suurimmissa yrityksissä”, kertoo Kivalo. ”Osa vastaajista ilmaisi GDPR:n osalta suurimmaksi huolekseen sen ymmärretäänkö asetuksen vakavuus koko henkilöstön keskuudessa. Huolta aiheuttaa myös valtava työmäärä ja sakot.”

Lisätietoja:  

Antti Kivalo, myynti- ja markkinointijohtaja, DataCenter Finland Oy, puh. 050 345 1703, antti.kivalo@datacenter.fi

*Innolink Research toteutti DataCenter Finlandin toimeksiannosta kyselytutkimuksen suomalaisten organisaatioiden valmiuksista ja tietämyksestä tulevaan tietosuoja-asetukseen liittyen. Kesäkuussa 2017 toteutettuun kyselyyn haastateltiin puhelimitse 102 suuren suomalaisen yrityksen henkilötietosuojasta vastaavan päättäjää. Kohderyhmän muodostivat kokoluokassa sijoilla 101-700 olevat suomalaisyritykset.

DataCenter Finland tarjoaa kotimaisia korkean käytettävyyden palveluita yritysasiakkaille parhaalla asenteella. Tarjoomamme pitää sisällään jatkuvuuspalvelut, pilvipalvelut sekä parhaan asiantuntemuksen käyttöösi. DataCenter Finland on voimakkaasti kasvava perheyhtiö. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli 12 miljoonaa euroa. Meitä datacenteriläisiä on yhteensä 48.

In English

Data protection survey: 78 per cent of business-sector decision-makers value Finland-based data storage and processing

19 September 2017 – According to a survey conducted by Innolink Research*, almost four in five (78%) Finnish business-sector decision-makers consider it important that their data storage and processing are handled by a Finnish IT service provider. The survey was commissioned by DataCenter Finland, and its aim was to find out how much Finnish businesses know about the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), which is due to enter into force in May 2018.

“We asked individuals who are responsible for major Finnish corporations’ personal data protection for their views on the EU’s General Data Protection Regulation, which will enter into force next spring, and about how their businesses use external IT service providers for cloud services, data storage and data processing”, explains Antti Kivalo, Director, Sales and Marketing from DataCentre Finland. “The GDPR will impose increasingly strict requirements on businesses regarding how they protect EU citizens’ personal data.”

All 102 respondents said that their organisation collects personal data from customers. A total of 78 per cent of the respondents considered it important that their organisation’s data storage and processing were handled by a Finnish IT service provider.

Finland-based service providers likely to benefit from the GDPR

“The survey clearly shows that having a Finland-based service provider will be even more important for businesses when the stricter data protection requirements enter into force. We have found that quality plays an increasingly important role in larger corporations’ decision-making processes. I believe that this will create new opportunities for Finnish IT service providers, while also naturally giving better protection for the personal data of private individuals”, Kivalo says. “Large corporations hold vast amounts of personal data, scattered across a complex infrastructure.”

A total of 71 per cent of the respondents said that their organisation has a designated data protection officer, and more than four in five knew that this is a mandatory requirement. Only 58 per cent of the respondents knew that the data protection officer can also be an external service provider. More than half (55%) of the respondents were planning to increase their use of cloud services in the next two years, while 45 per cent had no such plans.

“We know from experience that Finland is the safest place for Finnish businesses’ data. The survey demonstrates that Finland’s biggest businesses also largely agree with this”, Kivalo says. “Some of the respondents said that their biggest concern in terms of the GDPR was whether all members of their staff understand its significance. The huge amount of work involved and the potential sanctions were another worry.”

More information:

Antti Kivalo, Director, Sales and Marketing, DataCenter Finland Oy, tel. +358 50 345 1703, antti.kivalo@datacenter.fi

*Innolink Research was commissioned by DataCenter Finland to conduct a survey on Finnish organisations’ understanding of the new General Data Protection Regulation. The survey was carried out by means of telephone interviews in June 2017, and the respondents were individuals who are responsible for making decisions about personal data protection in 102 major Finnish corporations. The target group comprised Finnish businesses ranked between 101st and 700th in terms of size.

DataCenter Finland provides businesses with Finland-based high-availability services and a pleasant user experience. We offer continuity services, cloud services and the best experts for your use. DataCenter Finland is a rapidly growing family business. Our turnover in 2016 was EUR 12 million. We employ a total of 48 people.